Beca d’Investigació Pepita Martí de Duran

Beca d’Investigació
Pepita Martí de Duran

La Fundació Privada Duran & Martí convoca anualment la beca Pepita Martí de Duran, dotada amb 3.000 €. Aquesta beca s’atorga a un projecte de recerca humanística o científica que estigui relacionat amb la ciutat de Tortosa i la seva regió històrica. Hi poden optar tots aquells estudiosos, doctors, llicenciats i graduats universitaris que, personalment o col·lectiva, presentin una proposta d’investigació d’acord amb les bases de la beca.

Aquesta documentació haurà de ser lliurada abans de les 24,00 hores del dia 31 d’octubre de 2024.

3.000€
Dotació econòmica

Formulari de sol·licitud

  Currículum Vitae, amb indicació d’estudis realitzats, activitats professionals desenvolupades i experiències en matèries artístiques.
  Memòria explicativa dels estudis a realitzar.
  Certificat de residència, si s’escau
  BREU DESCRIPCIÓ DE LA BECA QUE SE SOL.LICITA
  1.- Especialitat artística per a la qual se sol·licita beca o ajuda.
  (Arts plàstiques, Música, Literatura, Arts escèniques, Fotografia, d’altres (especificar))
  2.- Nivell actual d’estudis
  3.- Breu descripció dels estudis per als quals se sol·licita la beca o de la investigació que es vol desenvolupar.
  4.- Centre per al qual se sol·licita la beca (en el seu cas, professor que el dirigirà):

  Abans d’acceptar, llegeix el consentiment per al tractament de dades personals

  Captcha: 88 + = 98

  Si voleu fer-nos alguna pregunta o suggeriment, contacteu amb nosaltres